صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

عنواننیمسال اولنیمسال دومنیمسال تابستان
زمان انتخاب واحد
از 9/6/92 تا 14/6/92
از تا
از تا
درخواست مرخصی تحصیلی
از 9/6/92 تا 13/6/92
از تا
از تا
انتخاب واحدمشروطی ها
از 16/6/92 تا 16/6/92
از تا
از تا
انتخاب‌واحدمهمان‌آمد
از 18/6/92 تا 18/6/92
از تا
از تا
حذف و اضافه
از 30/6/92 تا 1/7/92
از تا
از تا
حذف واضافه بامشاوره
از 30/6/92 تا 1/7/92
از تا
از تا
حذف اضطراری
از 6/7/92 تا 7/9/92
از تا
از تا
امتحان تکدرس
از 15/11/92 تا 20/11/92
از تا
از تا
شروع و پایان کلاس
از 16/6/92 تا 5/10/92
از تا
از تا
شروع امتحان
از 7/10/92 تا 22/10/92
از تا
از تا